9 czerwca 1815 roku podpisano końcowy akt Kongresu Wiedeńskiego

Tego dnia 1815 roku podpisano końcowy akt Kongresu Wiedeńskiego

Kongres został zwołany aby ustalić zmiany terytorialne i ustrojowe spowodowanych wybuchem rewolucji francuskiej i wojnami napoleońskimi oraz wypracować nowe zasady ładu kontynentalnego. Końcowy akt Kongresu Wiedeńskiego podpisano 9 czerwca 1815 roku.

Podczas kongresu omawiana była sprawa polska, która stała się przyczyną sporego zamieszania. Aleksander I dążył do włączenia wszystkich ziem Księstwa Warszawskiego do Imperium Rosyjskiego.
W zamian oferował Prusom całą Saksonię jako rekompensatę za ziemie zaboru pruskiego, włączone do tego księstwa. Ostatecznie pomysł ten został źle przyjęty przez Austrię i Wielką Brytanię. Car Aleksander I wbrew mocarstwom zachodnim postanowił z tych ziem utworzyć Królestwo Polskie. Zachód oburzył się na ten pomysł, i nie chciał dopuścić do jego realizacji. Jednak car postawił na swoje, gdyż warunkiem zakończenia dalszych negocjacji była zgoda mocarstw zachodnich na powstanie Królestwa Polskiego.

Obawiając się rosyjsko-pruskiej dominacji w Europie Środkowej, państwa te podpisały 3 stycznia 1815 roku wraz z Francją tajny sojusz zaczepno-odporny, przewidujący wspólne wystąpienie w przypadku zaatakowania któregoś z nich przez państwo trzecie.

Takie posunięcie zmusiło Rosję do zmiany swojego planu i ostatecznie Prusy otrzymały jedynie 2/5 terytorium Saksonii, odzyskując część ziem zaboru pruskiego, które wchodziły w skład Księstwa Warszawskiego.

Mapka przedstawia ziemie polskie po kongresie wiedeńskim w 1815 roku – źródło Wikimedia Commons

Comments are closed.