9 czerwca 1815 roku podpisano końcowy akt Kongresu Wiedeńskiego


Kongres został zwołany aby ustalić zmiany terytorialne i ustrojowe spowodowanych wybuchem rewolucji francuskiej i wojnami napoleońskimi oraz wypracować nowe zasady ładu kontynentalnego.

Podczas kongresu omawiana była sprawa polska, która stała się przyczyną sporego zamieszania. Aleksander I dążył do włączenia wszystkich ziem Księstwa Warszawskiego do Imperium Rosyjskiego. W zamian oferował Prusom całą Saksonię jako rekompensatę za ziemie zaboru pruskiego, włączone do tego księstwa. Ostatecznie pomysł ten został źle przyjęty przez Austrię i Wielką Brytanię. Obawiając się rosyjsko-pruskiej dominacji w Europie Środkowej, państwa te podpisały 3 stycznia 1815 roku wraz z Francją tajny sojusz zaczepno-odporny, przewidujący wspólne wystąpienie w przypadku zaatakowania któregoś z nich przez państwo trzecie.
Takie posunięcie zmusiło Rosję do zmiany swojego planu i ostatecznie Prusy otrzymały jedynie 2/5 terytorium Saksonii, odzyskując część ziem zaboru pruskiego, które wchodziły w skład Księstwa Warszawskiego.

Mapka przedstawia ziemie polskie po kongresie wiedeńskim w 1815 roku – źródło Wikimedia Commons

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*