Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Czyżby nadszedł koniec broni czarno prochowej?

Czyżby nadszedł koniec broni czarno prochowej?

Minęły dwa lata, nastała kolejna kadencja Sejmu. Strzelcy historyczni i czarnoprochowi nadal strzelają, pojawia się coraz więcej posiadaczy broni palnej czarnoprochowej. Można powiedzieć nie zmieniło się nic w stosunku do stanu z dnia wczorajszego. Społeczna akceptacja broni czarnoprochowej jest pełna. W tym klimacie spokoju i bezpieczeństwa publicznego, w klimacie społecznej akceptacji zmian w ustawie o broni i amunicji, następuje policyjny pomysł zniweczenia wszystkiego co przez ponad dwadzieścia lat związane jest z bronią czarnoprochową. W dniu 9 sierpnia 2013 r. pojawia się policyjny projekt ustawy, mający za cel unicestwienie strzelectwa czarnoprochowego i związanej z tym rodzajem broni rekonstrukcji historycznej. Jaka jest tego przyczyna, niestety nie wiemy. Komenda Główna Policji w informacji publicznej Rp-Ip-1886/13 podaje:Uprzejmie informuję, że do projektu zmiany ustawy o broni i amunicji, nie zostało przygotowane uzasadnienie.

Na czym mają polegać zmiany? W art. 9 ustawy o borni i amunicji, Komenda Główna Policji proponuje dodanie ust 1a w brzmieniu: Broń palną rozdzielnego działania, wytworzoną przed rokiem 1885 oraz jej repliki i kopie można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni wydawanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby zainteresowanej komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej. Jakkolwiek dość łagodnie to brzmi, to skutek jest bardzo groźny dla posiadaczy broni czarnoprochowej. Rejestracja wcale rejestracją nie jest, bo w razie niespełniania kryteriów rejestracji, może zapaść decyzja odmowna. W art. 13 ustawy KGP proponuje dodanie dwóch ustępów 10 i 11, które określać mają przesłanki, które uzasadniają rejestrację broni palnej czarnoprochowej. Proponowane zapisy ustawy mają otrzymać brzmienie:

  1. W pełni funkcjonalna broń palna wytworzona przed 1885 rokiem, kopie lub repliki tej broni nie mogą być zarejestrowane na rzecz osoby, która:

1) nie ma ukończonych 21 lat;

2) nie przedstawiła:

  1. a)orzeczeń, o których mowa w art. 15 ust. 3,

  2. b)informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była ona skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, popełnione z winy umyślnej.

  3. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 10, właściwy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie zarejestrowania w pełni funkcjonalnej broni palnej wytworzonej przed 1885 rokiem, kopii lub repliki tej broni.

Jak zatem można wnioskować, jest to zwyczajne pozwolenie na broń, o obniżonych kryteriach formalnych. Konieczne jest orzeczenie lekarskie i psychologiczne, niezbędna jest niekaralność np. za niezapłacenie należnego podatku, a nawet za zwykłe zniesławienie.

Co z tymi posiadaczami broni czarnoprochowej, którzy jej nie zarejestrują? Otóż staną się sprawcami wykroczenia, bowiem projektowany przez KGP jest nowy tym wykroczenia, polegający na posiadaniu broni palnej czarnoprochowej bez jej rejestracji. To pierwsza konsekwencja, jest jeszcze konsekwencja majątkowa. W przypadku niezarejestrowania broni, należy ją zbyć bądź złożyć do depozytu, za który konieczne będzie uiszczanie opłat. W skrajnych przypadkach dojdzie do normalnego wywłaszczenia i to bez jakiegokolwiek odszkodowania.

Oceniając projektowane przez Policję zmiany, należy ocenić je jako cofnięcie się do realnego socjalizmu, odrzucenie wszelkich zdobyczy przyłączenia Polski do wspólnoty europejskiej. Wreszcie proponowane zmiany to zlekceważenie woli Sejmu, który trzykrotnie zmieniał przepisy prawa wprowadzając prawo posiadania broni czarnoprochowej bez pozwoleń. Twierdzę, że to lekceważenie, bowiem nie zdarzyło się nic, poza próbą realizacji prywatnego przekonania anonimowych osób z KGP.

 Andrzej Turczyn – prezes stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni

Tekst pierwotnie ukazał się na stronie http://trybun.org.pl/2015/03/22/bron-palna-rozdzielnego-ladowania-lub-repliki-tej-broni/

PartnerzyPrzewiń do góry