W nocy z 31 grudnia 1943 roku na 1 stycznia 1944 roku działacze komunistyczni powołali Krajową Radę Narodową

Powstała z inicjatywy Stalina KRN była organizacją uzurpującą sobie prawo reprezentacji politycznej narodu polskiego. Miała tworzyć przeciwwagę dla polskiego rządu w Londynie i Delegatury Rządu na Kraj. Jej przewodniczącym został przysłany na tę okazję z Moskwy Bolesław Bierut, który skupił w swoich rękach także kompetencje prezydenckie. W skład KRN weszły PPR, Robotnicza Partia Polskich Socjalistów i nieliczni działacze lewicowi stojący w opozycji do polskiego rządu na wychodźstwie i Delegatury Rządu na Kraj. Popierani przez Moskwę polscy komuniści uzurpowali sobie władzę ustawodawczą, przewidywali w przyszłości powołanie rządu, zapowiadali reformę rolną i nacjonalizację, opowiadali się za przyjaźnią i współpracą z ZSRS i przesunięciem granic Polski: zachodnich do Odry, a wschodnich – na linię Curzona. KRN powołała też swoje wojsko – Armię Ludową, na czele z gen. Michałem Rolą-Żymierskim

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*