Regulamin

Regulamin korzystania z portalu Historykon.pl

Postanowienia wstępne 

 1. Wydawcą Portalu „Historykon.pl” jest Andrzej Włusek – zwany dalej wydawcą.
 2. Korzystanie z portalu wymaga przestrzegania postanowień właściwych regulaminów.
 3. Usługi udostępniane w Portalu mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Portalu może wymagać rejestracji użytkownika.
 4. Dane osobowe użytkowników portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).

Portal

 1. Wszelkie prawa do Portalu należą do wydawcy, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do wydawcy lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez wydawcę na portalu. 
 2. Portal w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.  (Dz. U. z  2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).
 3. Korzystanie przez użytkowników z Portalu oraz z materiałów rozpowszechnianych w nim możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 4. Każde inne wykorzystanie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości. Bezprawne korzystanie z Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. 
 5. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych na Portalu, pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich. 
 6. Informacje na temat możliwości korzystania z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych na Portalu można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: [email protected]

Odpowiedzialność

 1. Informacje zawarte na Portalu mają charakter naukowo-informacyjny, bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich treści i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji.
 3. Wydawca i autorzy materiałów nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników Portalu na forum, w komentarzach lub w inny sposób.
 4. Użytkownicy korzystając z Portalu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

Postanowienia końcowe

 1. Wydawca dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Portalu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Portalu w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Wydawcy.
 2. Wydawca zastrzega sobie czasowe wyłączanie Portalu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Portalu.
 3. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu winny być zgłaszane na adres e-mail: [email protected]
 4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: [email protected]
 5. Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie bez potrzeby informowania użytkowników. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Portalu.