Zasady publikacji

Zasady publikacji

Wszyscy autorzy chcący publikować na łamach portalu „Historykon.pl”, są zobowiązani do stosowania się do poniższego regulaminu określającego zasady publikacji.

– Przesłanie materiału na adres redakcji jest uznawane za wyrażenie zgody na jego publikację, oraz zastosowanie się do zasad niniejszego regulaminu.
– Autor oświadcza, że tekst jest jego autorstwa i nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,  poz. 631 z późn. zm.).
– Autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 50 poz. 580).
– Autor nadesłanych treści udziela bezterminową i nieodpłatną licencję na wykorzystywanie dostarczonego materiału przez właściciela portalu „Historykon.pl”. Odstępstwem od tej zasady jest pisemne zastrzeżenia autora innych warunków licencji. Najlepiej w formie skanu pisma, wysłanego na mail redakcji.

Autor tekstu powinien dołączyć:

a)    swoje imię i nazwisko, wykształcenie i inne informacje dotyczącą swojej osoby, które zostaną zamieszczone pod każdym jego artykułem,

b)    załączniki – zdjęci, grafiki itp.

c)    kontakt maillowy, nr telefonu i adres autora.

Teksty popularnonaukowe i naukowe powinny się mieścić w przedziale od 8 tys. do 22 tys. znaków ze spacjami. Oczywiście mogą być one dłuższe, ale wtedy musi być zrobiony podział na części.

a)    artykuł popularnonaukowy powinien posiadać

– tytuł
– lead – czyli kilku zdaniowe dynamiczne wprowadzenie, tak aby zainteresować czytelnika i przedstawić czego będzie dotyczył tekst
– śródtytuły
– pełną bibliografię użytą do napisania tekstu.

b) artykuł naukowy powinien posiadać

– tytuł
– pełną bibliografię oraz przypisy

1. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w nadesłanym tekście wynikających z zasad edytorskich lub kultury języka. Chyba, że autor zastrzeże brak zgody na jakiekolwiek zmiany.
3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia materiału bez podania przyczyny.

Zalecenia edytorskie

1. Artykuły prosimy przesyłać w formatach .doc, .docx oraz .odt.
2. Tekst powinien być napisany czcionką Segoe UI, rozmiar 10 z interlinią 1,5 wiersza.
3. Bibliografia powinna być podana na końcu artykułu.

Tutaj poprawna forma zapisu bibliografii:
Kowalewski Krzysztof: Rycerze, włodycy, panosze. Ludzie systemu lennego w średniowiecznych  Czechach. Warszawa 2009

Jeżeli artykuł jest pod redakcją to:
Kalinowska-Wójcik Barbara: Instrukcja dla pisarza miejskiego Bierunia z 1754 roku. In. Dzieje Biurokracji na ziemiach polskich. Ed. Artur Górak, Dariusz Magier. T.2. Lublin – Siedlce 2009, s. 37-50

Jeżeli artykuł lub rozdział znajduje się w zbiorowej pracy to:
Krukowski Jan: Genealogia rodziny Czelo. „Rocznik Muzeum w Gliwicach”. T.5. 1989, s. 281-294

4. Przypisy na końcu tekstu – czcionka Segoe UI rozmiar 10 z interlinią 1. Przypisy należy tworzyć przy użyciu opcji w edytorze „Wstaw przypis dolny”.
E. Maleczyńska: Życie codzienne Śląska w dobie odrodzenia. Warszawa 1973, s.51
Jeżeli powtarzamy to stosujemy – Ibidem, s. 100.

5. Nazwa pliku tekstowego musi zawierać tytuł artykułu.
6. Zdjęcia do tekstu proszę przesyłać osobno w formacie .jpg, .png lub.gif, a w tekście oznaczyć miejsce wstawienia grafiki bądź fotografii oraz dodać stosowny podpis.

a)   każda grafika powinna mieć opis oraz dokładną informacje o jej pochodzeniu (opisy zdjęć umieścić na końcu tekstu, wraz z ich numerami. Same zdjęcia numerujemy, nic innego poza numerem nie powinno być w opisie fotografii np 1.jpg, 2.jpg itd.) – ważne są w tej materii prawa autorskie. Nie publikujemy zdjęć bez praw autorskich. Zdjęcia możemy używać z portali, które na to pozwalają np. Wikimedia Commons.

– Do tekstu należy dołączyć kilka słów kluczowych, czyli tzw. tagów, które oddzielamy przecinkami tak jak w podanym przykładzie.  (np. wojna, powstanie warszawskie, rycerstwo, książki)
– Na końcu tekstu proszę zamieścić imię i nazwisko oraz e-maila

Tak przygotowany artykuł proszę wysłać na adres [email protected]

Portal ma nadany numer ISSN 2300-6595. Dzięki czemu na życzenia autora tekstu możemy wystawić stosowne zaświadczenie. Nasi autorzy otrzymują za swoje publikacje punkty do stypendiów. Dodatkowo także w ramach współpracy możesz odbyć u nas studenckie praktyki