Najlepszy Debiut Historyczny Roku: Konkurs na prace magisterskie i doktorskie

W VII edycji konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku im. Władysława Pobóg-Malinowskiego mogą wziąć udział autorzy niepublikowanych prac magisterskich oraz doktorskich poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych między 1 października 2012 roku a 31 października 2013 roku.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Kategorie są dwie: prac magisterskich oraz prac doktorskich. W obu kategoriach I nagrodą jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN i IH PAN w formie książkowej oraz honorarium wypłacane po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN w wysokości: 10 000 PLN w przypadku najlepszej pracy magisterskiej oraz 25 000 PLN w przypadku najlepszej pracy doktorskiej.

Natomiast II nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom, wydanie przez IPN i IH PAN pracy w całości lub części oraz honorarium autorskie. Komisja Konkursowa może także przyznać w każdej kategorii od 1 do 3 wyróżnień. Może również zrezygnować w każdej z kategorii z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.

Warunkiem wydania drukiem prac nagrodzonych i wyróżnionych będzie przejście całości procedur wydawniczych i recenzyjnych, obowiązujących wszystkie wydawane w IPN publikacje.

Prace należy przysyłać w formie wydruku obronionej pracy, bez żadnych zmian dokonanych później, na adres: Instytut Pamięci Narodowej, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku”. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2013 roku.

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. W przypadku pracy magisterskiej, powinna ona zostać zaopatrzona w opinię promotora, natomiast jeśli chodzi o pracę doktorską, konieczne są kopie recenzji powstałych w trakcie przewodu. W zgłoszeniu należy podać adres pocztowy, adres mailowy oraz numer telefonu autora pracy.

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN, w składzie: prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, dr hab. prof. IH PAN Marek Kornat, dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński, prof. dr hab. Antoni Dudek oraz dr Władysław Bułhak, sekretarz komisji.
W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Instytucie Pamięci Narodowej oraz Instytucie Historii PAN.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 1 kwietnia 2014 roku.

Anna Stypułkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*