Tag: ugody

Kalendarium historyczne

17 października 1660 roku została zawarta ugoda cudnowska

Tego dnia 1660 roku została zawarta między Rzecząpospolitą a Kozakami ugoda cudnowska Ugoda cudnowska przywracała postanowienia unii hadziackiej z 1658 roku, poza jej chyba najważniejszym punktem, czyli stworzeniem trzeciego organizmu państwowego mającego wchodzić w skład Rzeczypospolitej czyli Księstwa Ruskiego. Stronę kozacką w pertraktacjach reprezentowali Piotr Doroszenko oraz pułkownicy kozaccy Michał […]

Jerzy Sebastian Lubomirski
Kalendarium historyczne

31 lipca 1666 roku została zawarta ugoda w Łęgonicach

Tego dnia 1666 roku została zawarta ugoda w Łęgonicach kończącą rokosz Lubomirskiego Ugoda w Łęgonicach w 1666 roku zakończyła rokosz Lubomirskiego. Rokosz wzniecony w 1665 roku w obronie złotej wolności, przez hetmana polnego koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, sprzeciwiającego się polityce króla Jana II Kazimierza Wazę zmierzającej do wzmocnienia władzy królewskiej […]

Symon Petlura
Kalendarium historyczne

21 kwietnia 1920 roku została podpisana umowa warszawska

Tego dnia 1920 roku została podpisana umowa warszawska Umowa warszawska to umowa zawarta pomiędzy rządami Ukraińskiej Republiki Ludowej i Polski. Strona polska uznała istnienie Ukraińskiej Republiki Ludowej i zrezygnował z roszczeń do ziem sięgających granicy Polski z 1772 roku. Rząd URL uznał granicę polsko-ukraińską na Zbruczu i przecinającą Wołyń na wschód […]

ugoda sandomierska
Kalendarium historyczne

14 kwietnia 1570 roku została zawarta ugoda sandomierska

Tego dnia 1570 roku została zawarta ugoda sandomierska Ugoda sandomierska to porozumienie pomiędzy wyznaniami reformowanymi w I Rzeczypospolitej: luteranami, kalwinami oraz braćmi czeskimi. W rozmowach nie brali udziału bracia polscy. Celem tej ugody była wspólna obrona przed kontrreformacją i zaprzestanie walk między różnymi wyznaniami protestanckimi. Rozmowy doprowadziły do stworzenia projektu, […]

Ugoda Perejasławska
Kalendarium historyczne

18 stycznia 1654 roku została zawarta ugoda perejasławska

Tego dnia 1654 roku została zawarta ugoda perejasławska Ugoda Perejasławska została zawarta pomiędzy Radą Kozacką, a przedstawicielem cara rosyjskiego Aleksego I, Wasylem Buturlinem. Oddawała ona pod władzę cara znajdującą się w granicach Rzeczypospolitej Ukrainę. Hetman kozacki od tej pory znajdował się pod protekcją cara, wraz z Ukrainą. Zachowali oni prawo wybory […]