Tag: kozacy

Ugoda Perejasławska
Kalendarium historyczne

18 stycznia 1654 roku została zawarta ugoda perejasławska

Tego dnia 1654 roku została zawarta ugoda perejasławska Ugoda Perejasławska została zawarta pomiędzy Radą Kozacką, a przedstawicielem cara rosyjskiego Aleksego I, Wasylem Buturlinem. Oddawała ona pod władzę cara znajdującą się w granicach Rzeczypospolitej Ukrainę. Hetman kozacki od tej pory znajdował się pod protekcją cara, wraz z Ukrainą. Zachowali oni prawo wybory […]

Kalendarium historyczne

16 grudnia 1637 roku miała miejsce bitwa pod Kumejkami

Tego dnia 1637 roku miała miejsce bitwa pod Kumejkami Bitwa pod Kumejkami było to starcie w ramach powstania kozackiego 1637 – 1638 r. tzw. powstanie Pawluka. Armia koronna dowodzona przez hetmana polnego koronnego Mikołaja Potockiego otoczyła tabor kozacki, którym dowodził Paweł Pawluk. Po całodniowych walkach wojska hetmana przerwały tabor, co […]

Kalendarium historyczne

6 listopada 1625 roku podpisano ugodę kurukowską

Tego dnia 1625 roku została podpisana ugoda kurukowska Ugoda kurukowska kończyła kozackie powstanie Żmajły na Ukrainie. Osaczone nad jeziorem Kurukowskim przez wojska koronne hetmana Stanisława Koniecpolskiego, wojsko zaporoskie podjęło pertraktacje. Po 3 dniach rozmów ostatecznie ustalono, iż Rzeczpospolita ogłasza amnestię dla uczestników nielegalnych schadzek oraz wszelkich buntowników. Podwyższono rejestr do […]

Kalendarium historyczne

17 października 1660 roku została zawarta ugoda cudnowska

Tego dnia 1660 roku została zawarta między Rzecząpospolitą a Kozakami ugoda cudnowska Ugoda cudnowska przywracała postanowienia unii hadziackiej z 1658 roku, poza jej chyba najważniejszym punktem, czyli stworzeniem trzeciego organizmu państwowego mającego wchodzić w skład Rzeczypospolitej czyli Księstwa Ruskiego. Stronę kozacką w pertraktacjach reprezentowali Piotr Doroszenko oraz pułkownicy kozaccy Michał […]

Kalendarium historyczne

16 września 1658 roku została zawarta unia hadziacka

Tego dnia 1658 roku została zawarta unia hadziacka Unia hadziacka, czy też ugoda w Hadziaczu, to porozumienie pomiędzy Rzeczpospolitą, a kozackim wojskiem zaporoskim. Starszyzna kozacka nie była zadowolona z rządów moskiewskich, które nie przypominały warunków, jakie panowały w Rzeczypospolitej. Duchowieństwo zaczęło się obawiać o autonomię Cerkwi ukraińskiej, która została podporządkowana […]

Artykuły historyczne Nowożytność Sarmatikon Sztuka wojenna

Pospolite ruszenie koronne w początkowym okresie powstania Chmielnickiego 1648-1650

Władysław IV Waza – jak słusznie zauważył Leszek Andrzej Wierzbicki – był jedynym królem Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVII wieku, który ani raz nie odwołał się do pospolitego ruszenia. Choć za jego czasów toczono wojny, reformy wojskowe pozwoliły oprzeć się całkowicie na armii regularnej. Rozwiązanie to stało się nową jakością […]

Kalendarium historyczne

26-28 lipca 1648 roku rozegrała się bitwa pod Konstantynowem

W dniach 26-28 lipca 1648 roku rozegrała się bitwa pod Konstantynowem w trakcie Powstania Chmielnickiego Bitwa pod Konstantynowem to starcie podczas powstania Chmielnickiego, pomiędzy wojskami Rzeczypospolitej dowodzonymi przez księcia Jaremy Wiśniowieckiego, a kozakami atamana Maksyma Krzywonosa. Cofający się po wcześniejszych klęskach armii koronnej książę, postanowił wspomóc oddziały broniące Konstantynowa. Chciał […]