Konferencja „Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674–1683” – call for papers

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji „Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674–1683”Konferencja odbędzie się 21 października 2014 r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Celem konferencji jest ukazanie postaci i dokonań króla Jana III Sobieskiego w pierwszym dziesięcioleciu jego panowania, uchodzącym za okres największych sukcesów monarchy, które zwieńczyła odsiecz Wiednia w 1683 r.
Chcemy jednocześnie zaprezentować, możliwie wieloaspektowo, problemy społeczne oraz polityczne i militarne wyzwania, w obliczu których stanęła Rzeczpospolita i jej elity w ostatniej ćwierci XVII stulecia. Przedmiotem rozważań pragniemy również uczynić zagadnienia związane rozwojem kultury i sztuki w tym okresie. Zarysowując dość szeroko problematykę konferencji chcemy, by stała się ona okazją do zaprezentowania różnorodnych tematycznie referatów, które pozwolą ukazać nie tylko realia rządów Jana III Sobieskiego, ale również złożony, niepoddający się jednoznacznej ocenie obraz epoki. Liczymy także, że wystąpienia referentów zainspirują do dyskusji, której ważnym wątkiem będzie ocena dotychczasowego dorobku historiografii, określenie obszarów dalszych badań i sformułowanie nowych postulatów badawczych. Do udziału w konferencji szczególnie zachęcamy badaczy podejmujących interdyscyplinarne studia, lub nowe projekty, poszerzające bazę źródłową i stan wiedzy na temat czasów Jana III.

Do udziału w konferencji zostanie zakwalifikowanych dwanaście tematów, ocenionych na podstawie streszczeń przez Radę Programową konferencji. W skład Rady Programowej wchodzą:
dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW
prof. dr hab. Jan Dzięgielewski, UKSW
mgr Wojciech Kalwat, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
prof. dr hab. Mirosław Nagielski, UW
prof. dr hab. Marek Wagner, UPH
Sekretarzem konferencji jest dr Dariusz Milewski, UKSW.

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami prosimy nadsyłać mejlowo do 31 maja 2014 r. na adres: [email protected]

Kwalifikacja tematów do konferencji nastąpi w terminie 30 czerwca 2014 r. Rejestracja uczestników konferencji nastąpi po zatwierdzeniu programu obrad, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po konferencji planujemy wydanie recenzowanego zbioru studiów.

konferencja_jan_iii_sobieski_1674_1683_ogloszenie

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*