11 lutego 1945 roku zakończyła się konferencja jałtańska

Spotkanie przywódców koalicji antyniemieckiej. Tak zwanej wielkiej trójki w której skład wchodzili Józef Stalin (ZSRR), Winston Churchill (Wielka Brytania) oraz Franklin Delano Roosevelt (USA). Konferencja odbyła się w pałacu Potockich w Liwadii leżącej pod Jałtą na Krymie. Miała decydujące znaczenie dla powojennego kształtu Europy.

Ustalenia:
1.Na konferencji rozstrzygnięto sprawę Niemiec: siły każdego z trzech mocarstw łącznie z Francją będą okupowały wyznaczone na konferencji 4 strefy Niemiec (jedna dla każdego państwa). Zgodnie z tym planem przewidziano utworzenie skoordynowanej administracji i kontroli za pośrednictwem Sojuszniczej Komisji Kontroli, złożonej z naczelnych dowódców trzech mocarstw.

2.Obciążono Niemcy reparacjami wojennymi.

3.Związek Radziecki otrzymał „zwierzchnictwo” nad Polską i jedną trzecią Niemiec (Turyngią, Saksonią, Meklemburgią, Brandenburgią i Pomorzem Przednim).

4.Podjęto decyzje o transferze ludności pomiędzy państwami (m.in. przesiedleniu Niemców z Polski, Węgier, Czechosłowacji).

5.Polska utraciła Kresy Wschodnie na rzecz Związku Radzieckiego.

6.Przystąpienie ZSRR do wojny na Dalekim Wschodzie.

7.Ustalono rekompensatę dla Polski w postaci dotychczasowych ziem niemieckich: Pomorza Zachodniego, Prus Wschodnich i Śląska.

8.Mocarstwa zgodziły się na utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej urzędującego w Warszawie, który zobowiązany został do przeprowadzenia wolnych, nieskrępowanych wyborów na zasadzie powszechnego głosowania (wybory zostały sfałszowane).

9.Koncepcja powstania ONZ.

(Źródło zdjęcia: Wikipedia)

One Comment

  1. wolna opinia

    sraka …

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*