11 lutego 1945 roku zakończyła się konferencja jałtańska

Tego dnia 1945 roku zakończyła się konferencja jałtańska

Konferencja jałtańska to spotkanie przywódców koalicji antyniemieckiej. Tak zwanej wielkiej trójki w której skład wchodzili Józef Stalin (ZSRR), Winston Churchill (Wielka Brytania) oraz Franklin Delano Roosevelt (USA). Konferencja odbyła się w pałacu Potockich w Liwadii leżącej pod Jałtą na Krymie. Miała decydujące znaczenie dla powojennego kształtu Europy.

Ustalenia:

 1. Na konferencji rozstrzygnięto sprawę Niemiec: siły każdego z trzech mocarstw łącznie z Francją będą okupowały wyznaczone na konferencji 4 strefy Niemiec (jedna dla każdego państwa). Zgodnie z tym planem przewidziano utworzenie skoordynowanej administracji i kontroli za pośrednictwem Sojuszniczej Komisji Kontroli, złożonej z naczelnych dowódców trzech mocarstw.
 2. Obciążono Niemcy reparacjami wojennymi.
 3. Związek Radziecki otrzymał „zwierzchnictwo” nad Polską i jedną trzecią Niemiec (Turyngią, Saksonią, Meklemburgią, Brandenburgią i Pomorzem Przednim).
 4. Podjęto decyzje o transferze ludności pomiędzy państwami (m.in. przesiedleniu Niemców z Polski, Węgier, Czechosłowacji).
 5. Polska utraciła Kresy Wschodnie na rzecz Związku Radzieckiego.
 6. Przystąpienie ZSRR do wojny na Dalekim Wschodzie.
 7. Ustalono rekompensatę dla Polski w postaci dotychczasowych ziem niemieckich: Pomorza Zachodniego, Prus Wschodnich i Śląska.
 8. Mocarstwa zgodziły się na utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej urzędującego w Warszawie, który zobowiązany został do przeprowadzenia wolnych, nieskrępowanych wyborów na zasadzie powszechnego głosowania (wybory zostały sfałszowane).
 9. Koncepcja powstania ONZ.

One Comment

 1. wolna opinia

  sraka …

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*