3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja

Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej. Na mocy tej uchwały, Rzeczpospolita stawała się monarchią konstytucyjną. Zostały zakazane konfederacje, a dzięki dziedziczności tronu zlikwidowano porządek bezkrólewia. Po śmierci Stanisława Poniatowskiego, korona miała powrócić do rąk Wettynów i królem miał zostać Fryderyk August III.

Władza ustawodawcza miała przejść w ręce sejmu. Zlikwidowane zostało liberum veto, a decyzje miał być podejmowane większością głosów.
Król miał prawo powoływać samodzielnie senatorów, urzędników, ministrów i oficerów. Władzę wykonawczą miał sprawować razem ze Strażą Praw, składającą się z 5 ministrów powołanych przez króla oraz prymasa.

Konstytucja 3 maja zachowała wiele z tradycji Rzeczypospolitej jednak zmieniła całkowicie ustrój państwa. Była dowodem na to, iż Polacy wbrew tezom o wrodzonej anarchii są zdolni do posiadania samodzielnego bytu państwowego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*