Autor: Jan Lewandowski

Kalendarium historyczne

20 czerwca 1944 roku został rozstrzelany Eugeniusz Świerczewski – agent Gestapo

Eugeniusz Świerczewski brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a w czasie dwudziestolecia międzywojennego był żołnierzem w stopniu porucznika. Ponadto był dziennikarzem i krytykiem teatralnym. W trakcie II wojny światowej wstąpił do konspiracji ZWZ-AK i przyjął pseudonim „Gens”. Był żonaty z Niną Kalkstein, która została aresztowana przez Niemców w 1942 roku. Za […]

Kalendarium historyczne

19 czerwca 1540 roku doszło do pożaru w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

Archikatedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu – Na miejscu dzisiejszej Archikatedry początkowo stała świątynia, czeska, z apsydą, na planie krzyża łacińskiego. Po roku 1000 ówczesny władca Bolesław Chrobry ufundował kościół przedromański, który przetrwał jedynie do ok. 1039 roku, kiedy nastąpił najazd Brzetysława na Polskę. Odbudowa po najeździe rozpoczęta została za […]

Kalendarium historyczne

19 czerwca 1768 roku miało miejsce oblężenie Baru

Oblężenie Baru – Konfederacja barska została zawiązana 29 lutego 1768 roku w miejscowości Bar. Występowała przeciwko ingerencji rosyjskiej w państwo polskie oraz przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. 19 czerwca została stoczona bitwa między wojskami konfederatów a siłami rosyjskimi i podległymi królowi. Na czele obrońców stał Kajetan Giżycki, Wojciech Baczewski i […]

Kalendarium historyczne

19 czerwca 1943 roku miało miejsce powstanie iwienieckie

Powstanie iwienieckie – Po klęsce września 39 roku powiat stołpecki został zajęty przez ZSRR. Po rozpoczęciu realizacji planu „Barbarossa” 22.VI.1941 roku tereny te zostały włączone pod niemiecki zarząd. W Iwieniecu stacjonowały niemieckie garnizony oraz białoruska policja kolaborująca z zachodnim okupantem. III Rzesza dokonywała na tych terenach okrutnych ludobójstw, rabowała polski […]

Kalendarium historyczne

18 czerwca 1155 roku odbyła się koronacja cesarska Fryderyka I Barbarossy

Koronacja Fryderyka I Barbarossy – Fryderyk I Barbarossa wywodził się z dynastii Hohenstaufów. Od 1147 nosił tytuł księcia Szwabii, a w 1152 roku został wybrany królem Niemiec. W 1153 r. został zawarty traktat w Konstancy między papiestwem a cesarstwem. Na jego mocy nawiązano wspólne stosunki skierowane przeciw Normanom, papież zobowiązał […]

Kalendarium historyczne

18 czerwca 1434 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe króla Władysława Jagiełły

Władysław Jagiełło zmarł 1 czerwca 1434 roku. Był jednym z największych polskich królów, założycielem dynastii jagiellońskiej, zwycięzcą spod Grunwaldu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 dni po śmierci władcy. Mszę pogrzebową w katedrze wawelskiej celebrował arcybiskup gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec. Wokół trumny króla zebrali się m.in. jego dwaj synowie oraz żona Zofia. […]

Kalendarium historyczne

18 czerwca 1896 roku urodził się gen. Władysław Langner

Władysław Langner – W latach młodości angażował się w działalność  Drużyn Strzeleckich, a także Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”. Podczas I wojny światowej służył w Legionach Polskich. Po kryzysie przysięgowym walczył w armii austro-węgierskiej we Włoszech. W dwudziestoleciu międzywojennym piastował funkcje dowódców w kilku batalionach, pułkach i brygadach. 21 grudnia 1932 […]

Kalendarium historyczne

17 czerwca 1397 roku została zawarta Unia Kalmarska

Unia Kalmarska jednoczyła Norwegię, Danię i Szwecję pod berłem jednego władcy. Wszystkie trzy kraje miały wybierać jednego władcę i prowadzić wspólną politykę zagraniczną oraz zachowywały pewną niezależność. Pierwszym władcą na czele związku państw został Eryk Pomorski, który sprawował rządy autorytarne. Przez cały okres istnienia unii dochodziło do napięć między kolejnymi […]