Cmentarzysko z II wieku

Cmentarzysko z II wieku. Niesamowite odkrycie na Dolnym Śląsku

Na Dolnym Śląsku odkryto cmentarzysko z II wieku z czasów wpływów rzymskich, a także cmentarzysko z XI-XII wieku

W gminie Kobierzyce na Dolnym Śląsku w trakcie prac archeologicznych odkryto cmentarzysko z II wieku z okresu wpływów rzymskich oraz średniowieczne cmentarzysko z XI-XII wieku. Oprócz dobrze zachowanych szczątków, archeolodzy w niektórych pochówkach znaleźli także wyposażenie.

Znalezisko w Kobierzycach. Cmentarzysko z II wieku i z okresu średniowiecza

W dniu 12 sierpnia 2022 roku Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał, że tydzień wcześniej, 5 sierpnia, przeprowadzono inspekcję na terenie gminy Kobierzyce, gdzie trwają badania archeologiczne. Badaniami archeologicznymi w tym rejonie zajmują się S. Ziółkowski, W. Piszczałowski i Z. Lissak.

Konserwator zabytków napisał, że odkryto dwa cmentarzyska z różnych okresów. Jednym z nich jest cmentarzysko z II wieku n.e. Jest to cmentarzysko ludności kultury przeworskiej z czasów wpływów rzymskich. Drugim jest wczesnośredniowieczne cmentarzysko rzędowe z XI-XII wieku.

Część pochówków odkryto wraz z wyposażeniem: przystawkami, zapinkami, nożykami, przęślikami, zausznicami.

Szeroko zakrojone, kompleksowe badania archeologiczne pozwoliły już na tym etapie zweryfikować dotychczasowe rozpoznanie archeologiczne tego terenu, wskazując prawidłową lokalizację stanowiska archeologicznego odkrytego w ramach badań AZP. Prace prowadzone są w sposób wzorcowy, z użyciem najnowocześniejszych technologii i technik dokumentacyjnych.

Pozyskane w trakcie eksploracji zabytki archeologiczne zostaną poddane wstępnej konserwacji oraz naukowemu opracowaniu, co pozwoli na uchwycenie jak najszerszego kontekstu kulturowego odkrycia. Docelowo zabytki przekazane zostaną do jednostki muzealnej, gdzie przeprowadzona zostanie ich specjalistyczna konserwacja i docelowo – ekspozycja. Wydobyty materiał kostny posłuży do szerszych analiz antropologicznych oraz badań DNA.

 – podał Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Kultura przeworska

Określenia kultury przeworskiej używa się w kontekście kultury ludności żyjącej w okresie od tzw. okresu przedrzymskiego, czyli około III-II wiek p.n.e., aż do początków wędrówek ludów, czyli do V wieku n.e. Jest to więc zakres około 800 lat, na terenie środkowej i południowej Polski oraz północnej Ukrainy.

Nazwa pochodzi od cmentarzyska z okresu rzymskiego, odkrytego pod Przeworskiem. Pozostały po niej takie znaleziska archeologiczne, jak płaskie groby ciałopalne jamowe i popielnicowe, rzadziej warstwowe lub szkieletowe, broń żelazna jako wyposażenie pochówków, osady otwarte, domy słupowe, półziemianki, przedmioty ceramiczne (tzw. ceramika siwa).

Niektórzy badacze wskazują, że przekazy Tacyta i Klaudiusza Ptolemeusza pozwalają wiązać ludność kultury przeworskiej ze Związkiem Lugijskim, który uważa się za sojusz plemion germańskich.

TUTAJ znajdziesz więcej wydarzeń i doniesień o znaleziskach na całym świecie

Wykształciła się pod wpływem najpierw lateńskim, później cywilizacji rzymskiej. Na terenie na wschód od Wisły została wyparta pod wpływem Gotów około II i III wieku. Finalnie kultura została wyparta w trakcie Wędrówek Ludów, a ostatecznie przez Słowian, napierających od południowego wschodu.

Fot. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*