Publikacje Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

W 2012 r. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy rozpoczęło realizację projektów: „Znaleziska skarbów i monet z Ostrowa Lednickiego i okolicy” oraz „Topory średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza”, które zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 5 – Ochrona zabytków archeologicznych. Zakończenie realizacji przewidziano na rok 2013.

Kompleksowe badania prowadzone na Ostrowie Lednickim potwierdziły wyjątkowy charakter tego miejsca – jako jednej z siedzib pierwszych historycznych władców Polski. Oprócz bogactwa reliktów architektury kamiennej i drewnianej odkryto także tysiące przedmiotów łączonych z ówczesnymi elitami (m.in. złote, srebrne i ołowiane ozdoby), kultem chrześcijańskim (ze stauroteką na czele), przyboczną gwardią władcy (największy zbiór militariów w tej części Europy) i handlowcami (odważniki i wagi). Znaczącym elementem tego zbioru są znaleziska monet odkrytych zarówno w skarbach (6 skarbów), i jak pojedynczo (46 sztuk), których zabezpieczenie i szczegółowe opracowanie jest zadaniem pierwszego z wymienionych wyżej projektów. Niewątpliwie do najcenniejszych, pod względem historycznym i ekspozycyjnym, należą skarby, które z w większości odkryto
w południowej i południowo-zachodniej części grodu. Odnotowano m in. monety: arabskie
z dynastii Samanidów i Buwayhidów, duńskie z Hedeby, niemieckie różnych władców
i mennic, czeskie, angielskie i polskie (w tym unikatowe okazy kwartników śląskich). Do znalezisk wyjątkowych w skali kraju, zaliczyć również należy bizantyjskiego folisa wybitego w czasach panowania Bazylego II i Konstantyna VIII (976 – 1025). W skład projektu, został także włączony kolejny cenny dla historii kasztelani lednickiej – skarb groszy praskich, odkryty w pobliskim Imielnie. Realizacja opisywanego projektu, niewątpliwie wniesie duży wkład w zakresie dokumentacji historii gospodarczej Polski w okresie jej powstania
i krzepnięcia. Opublikowanie dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) wersji zbioru numizmatycznego Muzeum na Lednicy, wraz ze szczegółowymi opisami monet i ich fotografiami, kontekstem odkrycia oraz analizami metaloznawczymi, z pewnością stanowić będzie pierwszorzędny materiał porównawczy dla innych zbiorów, nie tylko z terenu Polski, ale i Europy.

Militaria średniowieczne ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy należą do najcenniejszych w Polsce i stanowią unikatowy rodzaj znaleziska w skali europejskiej. Zostały one pozyskane w trakcie prac archeologicznych na Ostrowie Lednickim – m.in.
w trakcie badań Jeziora Lednica, w Gieczu i w Dziekanowicach – stanowiskach bezpośrednio związanych z początkami polskiej państwowości. W zespole tym znajdują się zarówno egzemplarze unikatowe w skali europejskiej, np. hełm z nosalem czy kolczuga, jak i inne występujące dość powszechnie. Najliczniejszym komponentem zbioru, obejmującym 168 sztuk, są topory/siekiery.

W ramach badań nad średniowiecznymi militariami ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy topory/siekiery poddano wieloaspektowym badaniom porównawczo-typologicznym i specjalistycznym. Dokonano podziału typologicznego zbioru
i jego prezentacji w formie katalogu. Wybrane elementy zespołu zostały poddane badaniom specjalistycznym z zakresu nauk fizyko-chemicznych
i przyrodniczych. Przeprowadzono pogłębione badania drewnianych toporzysk, elementów skórzanych oraz szereg analiz metaloznawczych i radiograficznych. Owe wieloaspektowe badania i publikacja katalogu nie mogły być zrealizowane bez dofinansowania ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*