PAN

30 października 1951 roku powstała Polska Akademia Nauk

Tego dnia 1951 roku powołano Polską Akademię Nauk

Polska Akademia Nauk powstała jako opozycja do niezależnej Polskiej Akademii Umiejętności. Komuniści chcieli kontrolować wszystko, w tym naukę i edukację.

Krakowskie Towarzystwo Naukowe

Założone zostało 24 lipca 1815 roku w Krakowie z inicjatywy Jerzego Samuela Bandtkiego. Zaangażowano w ten projekt również ówczesnego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Walentego Litwińskiego, który został jego pierwszym prezesem. Samo towarzystwo skupiało inteligencję zaboru pruskiego, zajmowało się działalnością wydawniczą pod nazwą Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego. Krakowskie Towarzystwo jest zalążkiem przyszłej Akademii Umiejętności.

Polska Akademia Umiejętności

7 maja 1873 roku Krakowskie Towarzystwo Naukowe oficjalnie przemianowano na korporację naukową pod nazwą Akademii Umiejętności. Pierwszym prezesem został Józef Majer. Mimo, że powstała na terenie zaboru austriackiego, w statucie postanowiono skupiać naukowców z terenów Polski i innych krajów. Wyrazem tego było przekazanie Biblioteki Polskiej w Paryżu na rzecz Akademii Umiejętności. Na bazie tego powstała Stacja Akademii. Dodatkowo, organizowano coroczne wyjazdy do Watykanu w celu badań archiwów watykańskich.

W 1919 roku po I wojnie światowej zmieniono nazwę na Polską Akademię Umiejętności. Od tego momentu PAU była oficjalnie wspierana przez państwo. Okres międzywojenny był złotym czasem dla PAU. W tym czasie wydano 25-tomową Encyklopedię Polską, Polski Słownik Biograficzny oraz wiele innych serii wydawniczych.

Po II wojnie światowej, gdy nastał czas komunizmu w Polsce, działalność PAU jako niezależnej jednostki, była dla komunistów nie do przyjęcia. Już w 1948 roku powstał pomysł utworzenia jednostki, która by była całkowicie pod kontrolą władzy. W 1951 roku, po latach gdy działalność PAU była stale cenzurowana i ograniczana, wszystkie placówki oraz zbiory przekazano do nowo utworzonej Polskiej Akademii Nauk.

Polska Akademia Nauk

Podczas I Kongresu Nauki Polskiej w 1951 roku padła decyzja o likwidacji PAU oraz Warszawskiego Towarzystwa Naukowego i na bazie tych dwóch instytucji powołać Polską Akademię Nauk.

30 października 1951 oficjalnie powołano PAN pierwszym prezesem został Jan Bohdan Dembowski. Wszystkie majątki, zbiory, pamiątki które posiadał PAU, przekazano na rzecz PAN.

Komuniści nie tolerowali na swoich terenach czegokolwiek, co byłoby przeciwko władzy. Do 1960 roku PAN było korporacją naukową. Po 1960 roku została instytucją centralną, która miała kontrolować naukę w Polsce. Począwszy od publikacji naukowych, przez sposób, w jaki uczono przyszłych naukowców po kontrolę nad siecią instytutów.

Po 1989 roku w momencie gdy ustrój został zmieniony, PAN przestało być instytucją państwową. Obecnie PAN integruje naukowców z całej Polski, debatują nad prowadzeniem badań, a także prowadzi współpracę za granicą. Obecnym prezesem jest Jerzy Duszyński.

Comments are closed.