Konferencja „Niewygodne dziedzictwo kulturowe? Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w przestrzeni publicznej – Mity, ideologie, de(re)konstrukcje”.

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Kultury UJ we współpracy z Instytutem Filozofii UJ Instytutem Europeistyki UJ oraz Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Uniwersytetu w Bukareszcie uprzejmie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Niewygodne dziedzictwo kulturowe? Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w przestrzeni publicznej – Mity, ideologie, de(re)konstrukcje”.
Dziedzictwo kulturowe i działania związane z jego instytucjonalizacją wydają się być tymi obszarami współczesnej kultury, które najłatwiej ulegają ideologizacji. Poszczególne grupy interesariuszy zabiegają i rywalizują o umieszczenie obiektów kultury na światowych listach dziedzictwa kulturowego. Za wyborem tego, co uznamy za „nasze” dziedzictwo, postępuje decyzja odnosząca się do jego ochrony i międzypokoleniowej transmisji. W konsekwencji jednak poza ,,naszą” ochroną może rozciągać się przestrzeń ,,naszego” zapomnienia, które intencjonalnie okrywa „cudze” dziedzictwo, o które nie dbamy, które dla nas nie ma znaczenia i którego naszym spadkobiercom nie chcemy przekazać. Tak rodzi się przestrzeń wszelkich form „naszej” degradacji, marginalizacji i ostatecznie niepamięci, której podlegać ma “spuścizna obcych”.
Centralną kwestią konferencji jest pytanie o szeroko rozumianą marginalizację i rehabilitację, których w Europie doświadcza dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych oraz społeczności bezpaństwowych i wykluczonych. W wielu krajach Starego Kontynentu takie dziedzictwo było w XX wieku skazane na zapomnienie, asymilację, a nawet prześladowania. W oficjalnym dyskursie narodowym nierzadko pomijano je milczeniem, gdyż jego uznanie rodziło napięcia i konflikty. Z trudnym dziedzictwem – jak powiedzielibyśmy dzisiaj – wiązały się bowiem sprzeczne znaczenia i wartości. Inaczej postrzegali i traktowali je przedstawiciele władzy i społeczności większościowych, na których terenie osiedliły się mniejszości, inaczej zaś przedstawiciele grup mniejszościowych, które czują się spadkobiercami tego dziedzictwa.
Konferencję Niewygodne dziedzictwo kulturowe? planujemy jako forum służące prezentacji akademickiej refleksji nad szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym mniejszości, które z jednej strony było degradowane w Europie w XX wieku, ale które nierzadko podlega rehabilitacji na początku XXI wieku. Na to interdyscyplinarne spotkanie zapraszamy doktorantów, młodych i zaawansowanych badaczy wywodzących się z różnych dziedzin nauki, m.in. historyków, etnografów, antropologów kulturowych, filozofów, filologów, folklorystów, socjologów, animatorów i menedżerów kultury oraz wszystkich tych, którzy w praktyce zawodowej zajmują się „praktyką dziedzictwa”.

Obszary tematyczne:
1. Dziedzictwo kulturowe uwikłane w stereotyp, ideologie i mitologie.
2. Dyskursy wobec mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i mniejszości wykluczonych w powojennej polityce państw europejskich.
3. Walka o swoje – strategie konstruowania, prezentacji, waloryzacji i transmisji dziedzictwa kulturowego z perspektywy mniejszości.
4. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe mniejszości – obszary, tematy, problemy, case studies.
5. ,,Dziedzictwo bez dziedziców”, ,,dziedzictwo bez ojczyzny”. Dziedzictwo w przestrzeni konfliktu.
6. Dziedzictwo mniejszości a pamięć kulturowa.
7. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym mniejszości.
8. Dziedzictwo mniejszości w instytucjach kultury – projekty, programy, obszary ochrony.

Organizatorzy konferencji są otwarci na różnorodną tematykę referatów wygłaszanych w czasie obrad, dlatego mile widziane są również inne zagadnienia, nieujęte w programie konferencji.

Miejsce konferencji:
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
ul. Gołębia 9, Kraków.
Instytut Kultury UJ,
ul. Łojasiewicza 4, Kraków.

Język obrad: wszystkie języki słowiańskie oraz j. angielski.
Czas wystąpienia – 20 minut

Opłata konferencyjna – wynosi 250 PLN (55 euro) i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiady w trakcie obrad oraz publikację materiałów pokonferencyjnych. Numer konta zostanie podany w osobnej korespondencji. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu ani noclegu. Oferujemy pomoc w rezerwacji hotelu, o czym będziemy informowali w dalszej korespondencji. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru spośród nadesłanych propozycji referatów.

Harmonogram:

– do 1 marca 2015 – zgłaszanie propozycji wystąpień wraz z abstraktem (maksymalnie 200 słów). Propozycje prosimy przesyłać na adres: [email protected]il.com
– do 30 marca 2015 – informacje o zakwalifikowaniu referatu
– do 15 kwietnia 2015 – uiszczenie opłaty konferencyjnej
– 27–29 maja 2015 – konferencja
– do 5 lipca 2015 – nadsyłanie tekstów w j. polskim lub (oraz) j. angielskim do publikacji

Teksty wystąpień będą publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych znajdujących się na liście B MNiSW (w przypadku przesłania tekstu w j. polskim oraz j. angielskim istnieje możliwość druku w czasopiśmie, a także w monografii angielskojęzycznej).

Organizatorzy:
dr hab. Roman Batko (IK UJ)
dr hab. Ewa Kocój (IK UJ)
dr hab. Marcin Brocki (IEiAK UJ)
dr hab. hab. Łukasz Gaweł (IK UJ)
prof. dr hab. Antoaneta Olteanu (FLLS UB)
prof. dr hab. Constantin Geambaşu (FLLS UB)
dr Krzysztof Kowalski (IE UJ)
dr hab. Iwona Sowińska (IK UJ)
dr hab. Joanna Hańderek (IF UJ)
dr Patrycja Trzeszczyńska-Demel (IEiAK UJ)

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*